نمایش یک نتیجه

چهار راهی پنوماتیک

چهار راهی پنوماتیک یکی از اتصالات پنوماتیک است که با استفاده از آن میتوانیم چهار شیلنگ را به صورت فشاری